1. Startsida
  2. Policyutveckling
Unfinished house construction with white roofs

Policyutveckling

Denna del av projektet arbetar med att ändra befintliga strukturella faktorer och möjliggöra innovation på systemnivå.

EU:s förpackningsdirektiv (94/62/EG) kräver att EU-länderna vidtar åtgärder för att förhindra förpackningsavfall och minimera miljöpåverkan från förpackningar.

Sverige har implementerat direktivet genom lagen om producentansvar (kapitel 15 i miljöbalken) och genom förordning om producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462). Lagstiftningen ger företag som sätter förpackningar på marknaden det ekonomiska och operativa ansvaret att hantera avfallet så att miljöpåverkan minimeras.

Lagstiftningen anger också återvinningsmål för förpackningar av olika material. Till och med 2029 ska minst 50 procent av förpackningsavfallet av plast (både konsument- och verksamhetsförpackningar) materialåtervinnas, 2030 höjs målet till 55 procent.

I Sverige har fokus hittills legat på konsumentförpackningar och hushållens förpackningsavfall. Myndigheterna lämnade marknaden fri för hantering av förpackningsavfall från företag och industrier, utan några specifika mål eller incitament för cirkularitet.

Inom den officiella förpackningsstatistiken har det hittills inte varit känt hur stora mängder verksamhetsförpackningar som sätts på marknaden eller hur stora mängder förpackningsavfall från verksamheter som samlas in och materialåtervinns. Studier har dock visat att en stor del av detta avfall hamnar i blandade avfallsfraktioner och skickas till förbränning. Det är ofta det billigare (och enklare) alternativet. Från referensåret 2020 är det dock obligatorisk för producenter att särskilja konsumentförpackningar och andra förpackningar i rapporteringen till Naturvårdsverket, vilket bör öka kunskapen om verksamhetsförpackningar.

Projektet ska arbeta för att påverka de strukturella faktorerna, som den politiska ramen på nationell nivå, och ge företagen incitament att arbeta med innovation för att sluta cirkeln för verksamhetsförpackningar.

Arbetsmetoder:

Arbetet sker genom fördjupade analyser, workshoppar samt utveckling av politiska förslag och en färdplan för hur man sluter cirklarna för industrins förpackningar.

Mål för arbetet:

Att ändra befintliga strukturella faktorer och möjliggöra systeminnovation.

Kontaktperson:

Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet