1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-30] Ny rapport om miljömålen i ett förändrat klimat
Nyhet | 2014-09-30

Ny rapport om miljömålen i ett förändrat klimat

Forskningsprogrammet CLEO – Klimatförändringar och miljömålen , presenterar hur klimatförändringen påverkar möjligheten att nå de svenska miljökvalitetsmålen i en ny rapport. En analys av framtidsscenarier visar att det kan uppstå konflikter mellan de olika miljömålen när åtgärder sätts in.

– Klimatförändringen i sig har en relativt begränsad direkt påverkan på miljömålen, åtminstone för de närmaste årtiondena. Däremot så behöver vi bättre analyser av risker för konflikter och möjligheter till synergier mellan olika miljömål när vi utvecklar framtidens åtgärder. Det gäller exempelvis ett större nyttjande av skogsråvara som energikälla och utveckling av styrmedel för att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser, säger John Munthe, programchef i CLEO och forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

CLEO-forskarna har arbetat med omfattande data för att ta fram modellberäkningar under olika framtidsscenarier. Effekter av olika åtgärder har också studerats och överlag ser man både synergier och konflikter i dessa olika scenarier. Tar vi till exempel ut mer skogsråvara som grenar och toppar ökar andelen förnybar energi som kan ersätta fossila bränslen, vilket är positivt. Men det kan också leda till konflikt med miljömålet Bara naturlig försurning. Genom näringskompensation till markerna i form av askåterföring kan man motverka den här konflikten.

På samma sätt kan ökad användning av bioenergi från skogen leda till konflikter mellan miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft genom att partikelutsläppen blir större vid ökad förbränning av biomassa. Resultaten visar också på vikten av att beakta den nytta som åtgärder mot utsläpp av koldioxid ger för minskade utsläpp och effekter av luftföroreningar och att man bör fokusera på åtgärder och styrmedel som ger störst nytta för både klimat och luftkvalitet.

– Vi har tittat på följdeffekterna av några olika scenarier och utifrån resultaten kan vi ge vissa råd om hur vi ska agera för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Sammanfattningsvis kan man säga att minskade utsläpp av både luftföroreningar och koldioxid är och förblir det viktigaste målet för åtgärdsarbetet. Vi kan även öka användningen av skogsråvara för att ersätta fossila bränslen men med det måste göras med viss försiktighet och med löpande uppföljning och utvärdering så att vi inte orsakar nya problem, säger John Munthe.

Forskningen finansieras av Naturvårdsverket i syfte att ta reda på hur klimatförändringen påverkar möjligheterna att uppnå miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Resultatet ska användas till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen 2015.

Ladda ner sammanfattningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner hela rapporten till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information:
John Munthe, john.munthe@ivl.se  

http://www.cleoresearch.se/publications Länk till annan webbplats.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev