1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-01-27] Effekter på ekosystemtjänster från biodrivmedelsproduktion
Nyhet | 2017-01-27

Effekter på ekosystemtjänster från biodrivmedelsproduktion

Forskare från IVL, SLU och Stockholms universitet har kartlagt hur ekosystemtjänster kan komma att påverkas av en ökad biodrivmedelproduktion från svensk skog och jordbruk. En rad olika områden inkluderas som markkvalitet, kolinlagring och rekreation. En mindre jämförelse med effekter på eko­systemtjänster kopplat till produktionen av fossil diesel ingår också.

– Kunskap om vilka ekosystemtjänster som påverkas av biodrivmedelsproduktionen kan bidra till bedömningen av hur hållbara olika drivmedel är, säger Karin Hansen, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att minska klimatutsläppen står högt på den politiska agendan, både nationellt och internationellt, inte minst i transportsektorn. Ofta nämns förnybara energikällor som hållbara alternativ till fossila bränslen. Men för att kunna besluta om den övergripande hållbarheten behövs en grundlig kartläggning av miljörelaterade och sociala aspekter kopplade till produktionen av drivmedlen.

I projektet Biodrivmedel och ekosystemtjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har forskare tittat närmare på ekosystemtjänster och tillhörande indikatorer och hur dessa ändras av en eventuell ökad svensk biodrivmedelsproduktion från skog och jordbruk.

Kartläggningen visar att olika faktorer och steg i en ökad biodrivmedelsproduktion gynnar vissa ekosystemtjänster som till exempel kolinlagringen i skogen och belastar andra ekosystemtjänster som till exempel markens kvalitet och möjlighet för ytterligare produktion. Detta kan leda till att en rad målkonflikter uppstår.

Jämförelsen av ökad biodrivmedelsproduktion med fossil dieselproduktion visar att de olika produktionerna påverkar väldigt olika ekosystem och livsmiljöer och därmed belastar skilda ekosystemtjänster.

Samtidigt är det en utmaning att basera ett hållbarhetssystem på indikatorer för ekosystem­tjänster eftersom det fortfarande finns en del kunskapsluckor kring ekosystemtjänstvärderingar. Hur påverkan på ekosystemtjänster från olika drivmedel ska kunna jämföras be­höver därför diskuteras vidare.

För mer information kontakta:
Karin Hansen, karin.hansen@ivl.se, tel. 010-788 6625

Forskningsprogrammet Förnybara drivmedel och system är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, f3 (Fossil Free Fuels). IVL Svenska Miljöinstitutet är en av cirka 20 partners i f3.

www.f3centre.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev