1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-11-25] Nytt projekt vill etablera offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel
Nyhet | 2019-11-25

Nytt projekt vill etablera offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel

Vinnova satsar 70 miljoner kronor på innovationsprojekt som ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. IVL leder ett av projekten som handlar om att utveckla en klimatanpassad offentlig upphandling för att nå klimatmålen.

– Den offentliga upphandlingen omsätter uppemot 700 miljarder kronor varje år – en femtedel av vår BNP – vilket ger stora möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom att styra samhällsutvecklingen mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion, säger Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fossilfritt Sverige redovisade nyligen färdplaner för fossilfri konkurrenskraft från 13 större branscher, som ett underlag till regeringen. Ett genomgående tema i dessa färdplaner är att den offentliga upphandlingen är ett kraftfullt styrmedel för att nå våra klimatåtaganden. I ett gemensamt uttalande med Upphandlingsmyndigheten betonades att det är hög tid för kommunerna att öka takten om klimatmålet ska nås till år 2045.

– Offentlig upphandling är ett kraftigt styrmedel som direkt kan påverka utländska organisationers utsläpp. Trots det finns inga allmänna klimatmål satta för den offentliga upphandlingen för att bidra till att Sverige ska uppnå sina internationella åtaganden vad gäller minskade växthusgasutsläpp, säger Sven-Olof Ryding.

Den nationella upphandlingsstrategin betonar vikten av att beakta ett livscykelperspektiv i inköpsarbetet. I många fall kräver det underlag baserade på livscykelanalyser, LCA. Centralt upphandlingsstödjande instanser menar emellertid att det är en utmaning att utarbeta LCA-baserade upphandlingskriterier på grund av brist på information, spårbarhet och att det saknas kunskap.

– Det måste vara enkelt och vetenskapligt förankrat för upphandlande myndigheter att ställa relevanta klimatmål och framförallt mätbara mål, annars vet vi inte om ”en ökad takt i upphandlingsarbetet” leder till påvisbara minskningar av våra klimatutsläpp, säger Sven-Olof Ryding.

Det aktuella IVL-projektet ska med dessa utgångspunkter utveckla en ny form av klimatanpassat upphandlingsarbete som bygger på krav på mätbar information om produkters klimatprestanda från livscykelanalyser och redovisade som klimatdeklarationer (EPD). För att driva på leverantörers klimatarbete kommer också incitamentsavtal i form av bonussystem samt digitaliserade underlag om miljöinformation som hjälp i upphandlingsprocessen att prövas. En stor del av utvecklingen inom detta område sker internationellt. Därför kommer IVL att samarbeta med EPD International samt SKL Kommentus för att använda och utvärdera förslagen i praktiken.

Vid frågor kontakta:
Sven-Olof Ryding, sven-olof.ryding@ivl.se, tel. 070-568 81 11

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev