1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-09-06] Ny studie om läkemedelsrester i jordbruksmark
Pressmeddelande | 2016-09-06

Ny studie om läkemedelsrester i jordbruksmark

IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett tvåårigt forskningsprojekt studerat om avloppsslam som lagts på jordbruksmark innehåller läkemedelsrester som sprids i miljön. Slammet visade sig innehålla flera läkemedel, däremot innehöll inget av de markvattenprover som togs på jordbruksmarken påvisbara halter av läkemedlen.

– De läkemedel som vi har tittat på ser ut att binda till jorden för att med tiden brytas ned på plats då vi endast hittade spår av ett fåtal läkemedel i den jord som hade behandlats med slam, säger Jörgen Magnér, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Avloppsslam från reningsverk används ofta som gödselmedel på åkermark. Men eftersom många läkemedel inte bryts ner i reningsverken finns det en risk att slammet innehåller rester av dessa ämnen. Det är viktigt att öka kunskapen i den här frågan och se i vilken utsträckning läkemedel från avloppsslam som läggs på jordbruksmark bidrar till spridningen av läkemedel i miljön.

Fokus för den nu aktuella studien har varit att undersöka reningsgraden av några av våra vanligaste läkemedel i ett avloppsreningsverk samt vad som händer med dessa läkemedel när de hamnar ute i naturen. För att göra detta studerades en jordbruksmark gödslad med slam från reningsverket. Jord och slamprover analyserades liksom markvatten som samlades in med hjälp av markvattenprovtagare, så kallade lysimetrar. Dessutom utfördes tester på laboratorium för att undersöka om, och i vilken utsträckning, olika läkemedel binder till jord.

Slammet från reningsverket visade sig innehålla 15 av 24 undersökta läkemedel. Däremot innehöll inget av markvattenproverna påvisbara halter av läkemedlen. Jordarna som behandlats med slam uppvisade endast spår av 4 av 24 läkemedel och då i låga halter, (0.4 - 4.9 nanogram/g torrvikt). Försöken i laboratoriet visar att läkemedel med basiska eller neutrala egenskaper i högre utsträckning binder till jord än läkemedel med sura egenskaper.

– Enligt de här resultaten skulle användningen av slam på jordbruksmark endast utgöra en mindre del av den totala spridningen av läkemedel till vatten och grundvatten i förhållande till den mängd läkemedel som passerar reningsverket via avloppsvattnet, säger Jörgen Magnér.

Han betonar samtidigt att det behövs mer forskning på området, både om hur läkemedel bryts ned i reningsverken och i miljön. Det behövs även mer forskning kring hur reningen av läkemedel i reningsverken kan förbättras för att klara framtida utsläppskrav.

Läs rapporten Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Studien har genomförts i samarbete med Hushållningssällskapet Malmöhus och samfinansierats av Stiftelsen IVL och LIF – branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag. Forskningsstudien är en del av en större studie som ska stärka miljöklassificeringen av läkemedel som finns på webbportalen Fass.se. Idag saknar många av ämnena i Fass databas riskklassificering för nedbrytning på grund av brist på data.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev