1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-04-23] Rapport listar åtgärder som snabbt kan minska trafikens klimatutsläpp
Pressmeddelande | 2024-04-23
bilar i trafikkön

Rapport listar åtgärder som snabbt kan minska trafikens klimatutsläpp

För att minska vägtrafikens klimatpåverkan på kort sikt räcker det inte med åtgärder som ökar andelen fossilfria bränslen och elektrifiering. Det krävs också att biltrafiken minskar, framförallt i större städer. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL kartlagt ett antal åtgärder som går att genomföra snabbt och som har fått bred acceptans när de införts i andra länder.

– Det saknas idag beslut om styrmedel och åtgärder som kan minska vägtrafikens klimatpåverkan i närtid – vi talar här om ett par år i perspektiv av att kunna klara 1,5-gradersmålet, säger Helena Lundström som varit projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I studien har man tittat på internationella exempel där åtgärder som kan minska transporterna med bil och lastbil har införts i städer. Fokus har varit kommuner med mer än 50 000 invånare. I Sverige genomförs ungefär 30 procent av allt trafikarbete i sådana miljöer. Flera framgångsrika exempel finns, bland annat från Storbritannien och Belgien.

– Flera länder har på statlig nivå infört policys för minskad bilanvändning som en del av deras klimatomställning av transporterna. Det skulle vi behöva göra i Sverige också. Utifrån det kan handlingsplaner tas fram med ekonomiska, administrativa och informativa styrmedel och åtgärder, säger Joanna Dickinson, expert inom hållbar mobilitet på IVL.

En viktig slutsats från studien är att man kan få verkligt god effekt när åtgärderna kombineras i olika paket som utformas utifrån den lokala situationen. Det är viktigt för acceptans att samtidigt skapa en bättre stadsmiljö och mer hållbar tillgänglighet. Exempel från Storbritannien och Belgien visar också att den här typen av åtgärder kan införas till lägre kostnader, jämfört med exempelvis att bygga ny väginfrastruktur.

– Studien visar på stora samhällsnyttor att utforma ett transportsystem i städer som är mindre bilberoende än det vi har idag. Det minskar utsläppen av hälso- och miljöfarliga luftföroreningar och buller, och folkhälsan blir bättre. Studien visar också att det idag finns styrmedel på den nationella nivån som skulle kunna bidra till detta, säger Helena Lundström.

Ladda ner rapporten: Snabb omställning av vägtrafiken för minskad klimatpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Joanna Dickinson, joanna.dickinson@ivl.se tel. 010-788 66 34
Helena Lundström, helena.lundstrom@ivl.se, tel. 010-788 67 97

Rapporten inkluderar bland annat följande åtgärder:

Sänkta hastighetsbegränsningar på motorvägar i städer med minst 10 km/h. Att undvika tjänsteresor när det finns alternativ och distansarbete hemifrån upp till tre dagar i veckan där det är möjligt.

Mer utrymme, lägre priser och andra incitament för ökad attraktivitet hos kollektivtrafik, gång och cykling. Omfördelning av gatu- och vägutrymmen för biltrafik och för bilparkering av bilar till annan användning såsom gång- och cykelbanor och kollektivtrafikkörfält.

Ökad bildelning och andra sätt att minska bränsleförbrukningen vid bilresor (som sparsam körning). Främja effektivare godsleveranser och effektivare användning av lastbilar.

Miljözoner kombinerade med satsningar på kollektivtrafik och aktiva färdsätt och med styrmedel som skrotningspremier som kan användas för elcyklar eller kollektivtrafikkort. Möjlighet att i kombinerade styrmedels- och åtgärdspaket finansiera ökat utbud och tillgänglighet hos mer energieffektiva färdsätt med intäkter från biltrafik och bilparkering. Sänkt bashastighet till 30 km/h i städer.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev