1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Tillämpad taxonomi - fallet fjärrvärme
EU-flaggan vajar i vinden

Tillämpad taxonomi – fallet fjärrvärme

EU:s taxonomi är ett ramverk för att vägleda investerare till gröna investeringar. Hittills är endast vissa bedömningsparametrar kända. Den verkliga effekten av de parametrar som hittills har tagits fram är inte känd. Detta projekt syftar till att förstå konsekvenserna av EU:s taxonomi för investeringsstrategi, tekniska val och regelverk för fjärrvärmesektorn.

Energisektorn är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna. I Europa utgör segmentet uppvärmning och kylning en stor del av sektorn (hälften av den slutliga energianvändningen). När det gäller monetärt värde uppskattades marknaden till 138 miljarder US-dollar år 2020. Fjärrvärmesektorn har stor potential att förse Europa med grön värme och skulle kunna tillgodose hälften av Europas värmebehov 2050. För att undvika att investeringar i fjärrvärmeprojekt hindras av osäkerheter i EU:s taxonomi syftar detta projekt till att förstå konsekvenserna med avseende på investeringsstrategi, tekniska val och regelverk inom fjärrvärmesektorn. Genom att tillämpa taxonomin på fallstudien om fjärrvärme genereras kunskap för effektivt beslutsfattande bland investerare i grön energi, den offentliga sektorn, fjärrvärmeföretag och tillsynsmyndigheter.

Fallstudie i Göteborg

Resultaten kommer att genereras genom teknisk-ekonomisk optimering av energisystem. Ett verktyg, en befintlig modell, uppdateras genom att relevanta taxonomikriterier identifieras och integreras i modellen. Dessutom inkluderas livscykeldata (LCA). Erfarenheter från fjärrvärmesektorn kommer att läggas till modellresultaten och effektiva, taxonomianpassade, investeringsstrategier kommer att identifieras. Fallstudien omfattar Göteborgs stad och dess energibolag. Göteborgs stad är en pionjär inom gröna obligationer och har ett stort intresse av att förstå hur fjärrvärme kan bidra till omvandlingen av energisystemet, hur det lokala energibolagets investeringar samt hur stadens upplåningsstrategi kommer att påverkas av taxonomin.

Projektets kärngrupp består av IVL Svenska Miljöinstitutet, Stuttgart University of Applied Sciences och EURAC Research. Arbetet bedrivs tillsammans med Sustainable Finance Lab Sweden vid KTH och stöds av en referensgrupp som speglar en rad olika intressenter (investerare, nationella och europeiska distriktenergiföreningar samt organisationer som arbetar med AI för värmeenergi, investeringar och fjärrkyla). Projektresultaten valideras månatligen med referensgruppen.

Projektfakta

  • Projektnamn: Applied taxonomy - the case of District Heating
  • Finansiär: Vinnova
  • Budget: 7 714 422 SEK
  • Projektparter: Project partners: Swedish Environment Research Institute IVL, Stuttgart University of Applied Sciences, Eurac Research, Sustainable Finance Lab Sweden at KTH, Energiföretagen, Göteborg Stad, Göteborg Energi, Mölndal Energi, E.ON, Green Finance Institute, Euroheat and Power, NODA, DEVCCO, Norwegian District Energy Association, AGFW – German Energy Efficiency Association for District Heating, Cooling and CHP, ASPER Investment, Stockholm Exergi, Ernst and Young, Malmö stad, Kommuninvest, Association for Environmental Management and Sustainability in Financial Institutions, Danish Board of District Heating, Codema, Industrigruppen Återvunnen Energi
  • Period: 2022 - 2024