1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Hållbart samhällsbyggande
 5. Kraftsamling för cirkulärt byggande
Lyftkran vid husvägg

Storstäder kraftsamlar för cirkulärt byggande

Projektet Kraftsamling för cirkulärt byggande 2030 - Storstäderna skapar förutsättningar för de som vill gå före har fokus på utmaningar kring cirkulärt byggande i storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm. Hur kan teoretiska lösningar bli praktisk verklighet, särskilt inom bygg-, fastighets-, och anläggningsindustrin?

Det övergripande målet är att öka möjligheterna att skala upp och implementera lösningar inom cirkulärt byggande. Det sker genom deltagande från Sveriges tre största städer, bygg- och fastighetsbranschen, anläggningsindustrin och sedan genom spridning till andra kommuner och regioner.

En utgångspunkt är förstudien Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030 från 2020 som genomfördes av de tre storstäderna under 2020. Den pekade på ett fördjupat samarbete mellan städerna som en möjlighet att påskynda framsteg och göra omställningen mer kostnadseffektiv. Målet med den nu pågående kraftsamlingen är att den tidigare studiens teoretiska lösningar ska kunna uppdateras och omsättas i praktisk handling.

I projektet kommer städernas utmaningar och lösningar att identifieras och tas vidare utifrån upphandlingskrav, lagstiftning och styrmedel. Samverkan med branschen och erfarenhetsutbyte mellan storstäderna är i fokus.

Genom samverkansarenan Centrum för Cirkulärt byggande (CCBuild), ett dotterbolag till IVL, kan aktörer mötas och samverka kring återbruk och cirkulära materialflöden. För att sprida projektets resultat kommer en publik, sökbar och användarvänlig verktygslåda att utvecklas och spridas via CCBuild. Den ska göra det lättare för branschens aktörer att ställa krav på cirkularitet, stärka upphandlingsförfarandet och ge inspiration och stöd som möjliggör för städer att följa samma regelverk och utgå från liknande förutsättningar.

Sammanfattningsvis möter projektet utmaningar på området genom att:

 • Utveckla forum för marknadsdialog med branschen
 • Identifiera, och dela, tydliga exempel kopplade till upphandling
 • Identifiera vilken lagstiftning som idag upplevs vara hinder för utecklingen och ta fram stöd för hur lagar och regler ska tolkas
 • Identifiera och beskriva möjliga framtida styrmedel för ökad cirkularitet
 • Skapa en sökbar och lättanvänd verktygslåda för aktörerna

Projektfakta

 • Projektnamn: Kraftsamling för cirkulärt byggande 2030 - Storstäderna skapar förutsättningar för de som vill gå före
 • Budget: 9,1 Mkr
 • Finansiär: Vinnova
 • Samarbetsparter: IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinator), Johanneberg Science Park. Malmö: Malmö kommun, MKB Fastighets AB. Göteborg: Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Förvaltning AB Framtiden, Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Egnahem AB, Göteborgs kommun, Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborgs Stads Leasing AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, Higab AB, Älvstranden Utveckling. Stockholm: AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Skolfastigheter i Stockholm AB, Stockholms kommun.
 • Period: 2023 - 2025