1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Kemikalier
  5. Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals
provrör

PARC - Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals

EU:s partnerskapsprogram PARC - Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals – ska bidra till en säker kemikaliehantering och stärka dialogen mellan forskare och myndigheter. IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar inom flera delar av PARC.

PARC bygger vidare på flera stora EU-projekt som har haft fokus på riskbedömning av kemikalier och utgår ifrån olika myndigheters behov av verktyg för en verkningsfull riskbedömning av kemikalier.

Från svenskt håll ingår Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Formas i den så kallade nationella hubben. IVL deltar i arbetet med att bygga upp en mer integrerad framtida miljöövervakning inom EU, förbättringar av riskbedömning av kemikalier, implementeringen av Safe and Sustainable by Design och utformningen av ett early warning system.

PARC ska pågår i sju år med cirka 200 deltagande organisationer. Detta jätteprojekt har en budget på 400 miljoner Euro, där hälften kommer från EU och hälften ska komma från de deltagande länderna.

Arbetspaket finns dels för att mäta och övervaka kemikalier och vår exponering för dessa, både via miljörelaterade prover och i urin, plasma och serumprover från människor.Här ska bland annat nya strategier med förutsättningslös kemisk analys (non-target screening) utvärderas och förhoppningsvis komma till tillämpning bättre än idag.

Det kommer även att skapas en grund för en mer integrerad europeisk kemikalieövervakning där man samarbetar bättre kring mätserier, biobanker och miljöprover. Andra arbetspaket kommer att fokusera på förbättrad riskbedömning av kemikalier, för att implementera nya verktyg och förbättra möjligheten att riskbedöma grupper av ämnen samt att förbättra farobedömningen av kemikalier både för testning och modellering.

Plattformar för lagring och hantering av data enligt FAIR-principen ska etableras, Safe and Sustainable by Design ska implementeras, liksom ett early warning system för att identifiera nya kemiska risker och ett nätverk med laboratorier och provbanker.

PARC är det första av EU:s partnerskapsprogram som kommer igång. Totalt kommer det att startas upp emot 50 partnerskapsprogram inom olika områden där man upplever att det finns en stor samhällsutmaning som behöver lösas.

Projektfakta

  • PARC- Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals
  • Finansiär: EU Horizon 2020
  • Budget: 400 miljoner Euro
  • Period: 2020-2027