1. Startsida
 2. Press
 3. [2019-11-14] Så flyttar vi transporter från väg till vatten
Nyhet | 2019-11-14

Så flyttar vi transporter från väg till vatten

Mer gods behöver transporteras sjövägen snarare än landvägen. Det är en politiskt prioriterad fråga, men ännu syns inga tecken på att fler företag väljer sjöfart. En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar vilka åtgärder som kan göra skillnad.

Minskad klimatpåverkan, mindre köer på vägarna, sänkta kostnader för varuägare samt ökad trafiksäkerhet, det är några av fördelarna med att transportera gods med fartyg istället för med lastbil.

– Sjöfarten är i regel ett energieffektivt trafikslag men dess miljöpåverkan beror i stor utsträckning på fartygets fyllnadsgrad och storlek och på vilken typ av fartyg som används. Företag som ställer miljökrav på sjöfarten och visar en betalningsvilja för mer hållbara transporter kan utöva ett inflytande över rederiers hållbarhetsarbete, säger Linda Styhre, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med forskare på SSPA och Maritimt Forum har IVL undersökt hinder och möjligheter för att öka andelen sjöfart.

– Det finns en enskild aktör som spelar en viktig roll i den här frågan och det är det transportköpande företaget. Men det krävs vilja och engagemang hos alla berörda aktörer för att öka andelen gods som förflyttas med fartyg, säger Linda Styhre. Även myndigheter och beslutsfattare behöver skapa bättre förutsättningar för mer sjöfart.

Studien har identifierat tre hinder för att öka andelen sjöfart:

  • Det är ingen prioriterad fråga bland transportköpare att jobba med att flytta gods från lastbil till järnväg och sjöfart.
  • Det saknas kunskap om sjöfartslösningar bland vissa företag.
  • Det finns en brist på samverkan mellan aktörerna.

  Åtgärder som det transportköpande företaget kan vidta för öka överflyttningen till mer hållbar sjöfart är enligt rapportförfattarna att:

   • Avsätta tid för att överväga och utvärdera sjölösningar.
   • Ta fram transportrelaterade mål och riktlinjer för ökad hållbarhet och val av trafikslag.
   • Öka kunskapen om sjöfart, liksom dialogen med transportleverantörerna.

   Den globala sjöfarten för cirka 2,4 procent av de totala globala koldioxidutsläppen. Sjöfarten har ofta exkluderats från olika klimatavtal, men 2018 satte Internationalla sjöfartsorganisationen, IMO, upp målet att internationell sjöfart ska minska sina växthusgaser med 50 procent till 2050 jämfört med 2008.

   Läs rapporten här. Pdf, 1 MB.

   För mer information, kontakta:
   Linda Styhre, linda.styhre@ivl.se, tel: 010-788 69 02

   Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

   Prenumerera på våra nyhetsbrev