1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-11-30] Ny rapport: Biltrafiken måste minska med 30 procent om vi ska nå klimatmålet
Nyhet | 2019-11-30

Ny rapport: Biltrafiken måste minska med 30 procent om vi ska nå klimatmålet

På uppdrag av Världsnaturfonden WWF har IVL Svenska Miljöinstitutet analyserat om det är möjligt att med nuvarande styrmedel nå Sveriges mål om att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Rapporten visar att det måste till kraftfulla satsningar, bland annat åtgärder som ökar elektrifieringen. För att målet ska nås behöver också biltrafiken år 2030 vara en tredjedel lägre jämfört med nuvarande prognoser.

– Det kommer inte vara tillräckligt med bränslebyte och eldrift. Vi måste därför jobba mycket mer med att minska behovet av transporter, framförallt i och runt städerna där alternativa transportmedel är möjliga, säger Martin Persson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges nationella klimatutsläpp. För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen minska med åtta procent årligen fram till 2030. I Sverige har åtgärderna i transportsektorn hittills fokuserat på biodrivmedel, som i huvudsak är importerade. Sverige använder exempelvis nästan en fjärdedel av den globala tillgången på biodieseln HVO.

Reduktionsplikten som har införts tvingar drivmedelsbolagen att gradvis minska klimatpåverkan från fossila drivmedel genom att blanda i biodrivmedel. Det är dock ont om hållbart producerade bioråvaror och risken för konkurrens länder emellan är uppenbar.

Rapporten lyfter fram att det krävs kraftfulla åtgärder för en snabbare elektrifiering och en effektivisering av transportsektorn som minskar förbrukningen av fossila bränslen.

Rekommendationer för att nå 70 procent utsläppsminskning till 2030:

• Anpassa nationella och regionala infrastrukturplaner till hållbart och minskat bilresande.
• Förstärk bonus-malus för att ställa om till mer klimatsmarta bilar, och fordons- och drivmedelsskatter bör styra inköpen mot effektiva fordon med låg förbrukning av drivmedel och el.
• Satsa på infrastruktur för laddfordon.
• Utveckla reduktionsplikten för en hållbar produktion av biodrivmedel.
• Satsa på mer transporteffektiv stadsplanering som främjar gång, cykel och kollektivtrafik.
• Sänk hastigheter på vägar och öka kontroller av hastighetsöverträdelser.
• Minska parkeringssubventioner och mängden parkeringsplatser vid nybyggnation.
• Inför åtgärder som främjar bilpooler, biluthyrning och bildelning.
• Inför fler miljözoner i städer för att styra mot el där det är motiverat av luftkvalitetsskäl.
• Flytta långväga transporter till sjöfart och järnväg, och transporter inom staden från dieseldrivna distributionslastbilar till el-lastcyklar eller små eldrivna godsfordon.
• Genomför prioriterade satsningar på kollektivtrafik, gärna i kombination med statligt stöd till kommuner och klimatmål på kommunal nivå.
• Driv på i EU för skärpta regelverk för fordons koldioxidutsläpp och tvingande regler om att viss andel av bilföretagens försäljning ska vara laddbar eller ha motsvarande klimatprestanda.
• Gradvis övergång till kilometerskatt för lätta och tunga fordon som styr mot laddbara fordon och differentieras efter körning stad/land, trängsel med mera.

I analysen har IVL använt den så kallade HBEFA-modellen (Handbook Emission Factors for Road Transport) som innehåller statistik och bränsleförbrukning för alla Sveriges vägtransporter, prognoser för trafikutveckling och bedömningar av möjligheter till energieffektiva transporter samt Energimyndighetens förslag till framtida reduktionsplikt.

Läs mer: Transportstudien 2019 – Analys av åtgärder för en hållbar transportsektor Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Martin Persson, martin.persson@ivl.se, tel. 010-788 69 34
Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 35

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev