green wall moss

Metaller i mossa

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt tungmetalldepositionen i Sverige genom att analysera mossprover från mellan 400 och 800 lokaler spridda över landet vart femte år sedan 1975.

I Sverige har sedan 1970-talet nedfallet av metaller - arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink - undersökts genom att analysera dessa element i mossprover.

Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1975. Från 1980 har motsvarande undersökningar i fler nordiska länder och från 1990 deltar även i ett stort antal andra europeiska länder. Undersökningarna ingår numera i det internationella nätverket ICP Vegetation inom Luftkonventionen (LRTAP). Sedan 2010 koordineras de svenska mossundersökningarna av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mossundersökningarna har tydligt kunnat påvisa förändringar i nedfall genom utsläppsbegränsande åtgärder och förändrad aktivitet. Under de senaste 45 åren, mellan 1975 och 2020, har metallhalterna i mossa, för Sverige som helhet, minskat signifikant för samtliga undersökta metaller. Mest minskade metallhalterna i mossa för bly, följt av krom, vanadin, nickel, kadmium, arsenik, koppar och zink.